Donáška kvetov Bratislava zadarmo do 2 hodín

Všeobecné obchodné podmienky

Prevádzkovateľom internetového obchodu umiestneného pod doménou fiori.sk je:

Obchodné meno:
fiori s.r.o.
Sídlo: Čigérska 1833/24,
929 01 Dunajská Streda
IČO: 46 834 311
DIČ: 202 361 31 08
IČ DPH: SK 202 361 31 08
Bankové spojenie: SK 52 1100 0000 0029 2388 9871
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka číslo: 34008/T.
E-mail: chcem@fiori.sk Tel. číslo: +421 948 808 740 (ďalej len ako ,,Predávajúci“).
Orgán dozoru: Inšpektorát SOI pre Trnavský kraj Pekárenská 23, 917 01 Trnava 1

I. Základné ustanovenia, pojmy

Tieto VOP upravujú vzťahy medzi zmluvnými stranami kúpnej zmluvy, kedy je na jednej strane Predávajúci a na druhej strane Spotrebiteľ. Ďalej upravujú proces nákupu Tovaru Spotrebiteľom, podmienky predaja a nákupu Tovaru a práva a povinnosti zmluvných strán, t.j. Pedávajúceho a Spotrebiteľa vyplývajúce z kúpnej zmluvy medzi týmito stranami, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru prostredníctvom domény Predávajúceho.

Spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti.

Odberateľ – registrovaný Spotrebiteľ na doméne fiori.sk, ktorý nakupuje tovar na stránke Predávajúceho.

Príjemca – fyzická osoba, ktorej je Tovar určený. Údaje príjemcu sa uvádzajú do dodacej adresy.

Tovar – predmet kúpy a predaja, kt. je ponúkaný prostredníctvom domény Predávajúceho.

Objednávka – úkon Spotrebiteľa, ktorý vyjadruje vôľu Spotrebiteľa nakúpiť Tovar.

Cena – celková cena uvedená v Objednávke, najmä cena za všetok tovar, ktorý si Spotrebiteľ objednal a je uvedený v Objednávke, ako aj DPH, vrátane ceny dopravného.

VOP – všeobecné obchodné podmienky.

Spotrebiteľ podaním Objednávky potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito VOP, ktorých neoddeliteľnú súčasť tvorí reklamačný poriadok, podmienkami objednávanej služby a že s nimi súhlasí, a to v znení platnom a účinnom v momente odoslania objednávky. Kópiu VOP dostane kupujúci ako prílohu potvrdenia objednávky na zadanú e-mailovú adresu.

II. Objednávka a uzavretie kúpnej zmluvy

 1. Spotrebiteľ si objednáva Tovar u Predávajúceho cez doménu fiori.sk.
 2. Popis toho-ktorého Tovaru, jeho dostupnosť na sklade, jeho cena sú uvedené pri tom-ktorom Tovare.
 3. Nákup tovaru cez internetový obchod je podmienený registráciou Spotrebiteľa, pri ktorej je Spotrebiteľ povinný vyplniť údaje, ktoré od neho Predávajúci vyžaduje, Pri registrácii bude Spotrebiteľovi na e-mailovú adresu zadanú pri registrácii doručeá e-mailová správa, ktorá obsahuje aktivačný link. Spotrebiteľ kliknutím na link aktivuje svoje konto v internetovom obchode. Ak Spotrebiteľ neklikne na link do troch dní od registrovania, konto Spotrebiteľa nebude aktivované a registrácia bude neúspešná.
 4. Po úspešnej registrácii bude mať Odberateľ prístup ku svojmu kontu, prostredníctvom ktorého sa bude pri nákupoch prihlasovať v internetovom obchode. Pri každom ďalšom nákupe sa Odberateľ už neregistruje, stačí, aby sa pomocou prihlasovacích údajov prihlásil k svojmu kontu v internetovom obchode.
 5. Odberateľ objednáva Tovar podľa pokynov uvedených v internetovom obchode. Po stlačení tlačidla ,,VLOŽIŤ DO KOŠÍKA“ pri vybranom Tovare sa objednaný tovar automaticky pridá do nákupného košíka Odberateľa. Nákupný košík daného Odberateľa je tomuto Odberateľovi kedykoľvek počas vytvárania objednávky k dispozícii na nahliadnutie.
 6. V náhľade nákupného košíka si Spotrebiteľ zároveň zvolí spôsob dopravy Tovaru podľa možností, ktoré ponúka Predávajúci.
 7. V celkovej Cene Objednávky je započítaná aj cena za ktorýkoľvek spôsob dopravy, ktorý si Spotrebiteľ zvolí z možností, ktoré ponúka Predávajúci.
 8. Objednávku Spotrebiteľ dokončí stlačením tlačidla ,,Ukončiť objednávku“. Predtým je Spotrebiteľ povinný sa oboznámiť s týmito VOP a toto oboznámenie potvrdiť zakliknutím tlačidla ,,Potvrdzujem, že som sa oboznámil/a so Všeobecnými obchodnými podmienkami internetového obchodu fiori.sk.
 9. Odoslaním Objednávky, t.j. stlačením tlačidla ,, Ukončiť objednávku“ Spotrebiteľ zároveň potvrdzuje, že sa oboznáil/ bol Predávajúcim informovaný aj o vlastnostiach Tovaru a celkovej Cene, ktorú je Spotrebiteľ povinný Predávajúcemu uhradiť.
 10. Po vytvorení Objednávky bude táto Objednávka registrovaná v systéme internetového obchodu. Predávajúci zašle na e-mailovú adresu Spotrebiteľa, ktorú uviedol pri registrácii, potvrdenie objednávky s informáciami o Objednávke; znenie VOP a reklamačných podmienok, ktoré sú platné a účinné v čase vytvorenia Objednávky spotrebiteľom.
 11. Doručením potvrdenia o prijatí Objednávky podľa bodu 11. čl. II. VOP spolu s ostatnými dokumentmi Spotrebiteľovi, sa zmluva o kúpe tovaru považuje za uzavretú, pričom jej predmetom je dodanie v Objednávke špecifikovaného Tovaru a Ceny, a to všetko za podmienok, ktoré sú obsiahnuté v dokumentoch podľa bodu 11 tohto článku VOP.
 12. Uzavretá zmluva je Predávajúcim archivovaná po dobu najmenej piatich rokov od jej uzavretia, najdlhšie však na dobu podľa príslušných právnych predpisov, za účelom jej úspešného splnenia a nie je prístupná tretím nezúčastneným stranám. Informácie o jednotlivých technických krokoch vedúcich k uzatvoreniu zmluvy sú zrejmé z týchto VOP, kde je proces zrozumiteľne popísaný.

III. Bezpečnosť a ochrana osobných údajov

 1. Predávajúci prehlasuje, že všetky osobné údaje sú dôverné a budú použité iba k uskutočneniu plnenia zmluvy so Spotrebiteľom, marketingových akcií Predávajúceho (a tých vykonávaných so zmluvnými partnermi Predávajúceho). Žiadne z poskytnutých osobných údajov nebudú inak zverejnené, poskytnuté tretej osobe a podobne s výnimkou situácie súvisiace s distribúciou či platobným stykom týkajúceho sa objednaného Tovaru (oznámenie mena a priezviska, čísla účtu a adresy dodania), či špeciálnych marketingových akcií. Predávajúci postupuje tak, aby subjekt údajov neutrpel ujmu na svojich právach, najmä na práve na zachovanie ľudskej dôstojnosti a tak isto dbá na ochranu pred neoprávneným zasahovaním do súkromného a osobného života spotrebiteľových údajov. Všetky osobné údaje, ktoré sú poskytnuté dobrovoľne Spotrebiteľom Predávajúcemu za účelom splnenia Objednávky, marketingových akcií predávajúceho sú zhromažďované, spracovávané a archivované v súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky, najmä so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov, v platnom a účinnom znení – jedná sa najmä o meno a priezvisko, adresu, dátum narodenia, rodné číslo, telefónne číslo, e-mailovú adresu a podpis. Spotrebiteľ dáva Predávajúcemu svoj súhlas k zhromažďovaniu a spracovávaniu osobných údajov pre účely splnenia predmetu uzatváranej kúpnej zmluvy, využitie pre marketingové účely predávajúceho (najmä pre zaslanie obchodných oznámení a to i prostredníctvom tretích strán, telemarketingu, sms) a to až do doby písomného vyjadrenia Spotrebiteľa o nesúhlase s týmto spracovaním zaslaním na adresu sídla spoločnosti.
 2. V rámci reklamačného konania sú od Spotrebiteľov vyžadované nasledovné údaje: meno a priezvisko, adresa, telefónne číslo, e-mail a podpis. Všetky takto získané osobné údaje sú spracovávané výhradne za účelom nevyhnutným pre vybavenie reklamácie a v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov, v platnom a účinnom znení.
 3. Spotrebiteľ má právo k prístupu k svojím osobným údajom a právo na ich opravu, vrátane požadovať vysvetlenie a odstránenie chybného stavu a ďalších zákonných práv k týmto údajom.
 4. Predávajúci môže ďalej pri poskytnutí súhlasu spracovávať tzv. ,,cookies“ tak, aby uľahčil poskytnutie služieb informačnej spoločnosti v súlade s ustanovením Smernice 95/46/ES o účele ,,cookies“ či podobných nástrojov a je zaistené, aby užívateľom boli známe informácie, ktoré sa ukladajú do koncového zariadenia, ktoré používajú, predávajúci pre tento účel stanoví samostatné podmienkypre použite ,,cookies“. Užívatelia majú možnosť odmietnuť, aby ,,cookies“ alebo im podobné nástroje boli ukladané do koncových zariadení, napríklad tým, že spustí vo svojom prehliadači funkcionalitu anonymného prehliadania. Celé znenie zásad ochrany osobných údajov nájdete tu.

IV. Prevádzková doba

 1. Objednávky cez internet v rámci Bratislavy – prevádzková doba: Po – Ne : 08:00 – 21:00.
 2. V prípade výpadku informačného systému alebo zásahu vyššej moci predávajúci nenesie zodpovednosť za nedodržanie prevádzkovej doby.
 3. O prevádzkovej dobe v dňoch pripadajúcich na štátne sviatky budú Spotrebitelia informovaní na doméne Predávajúceho.

V. Platobné podmienky

 1. Všetky ceny Tovarov v Objednávke aj na stránke internetového obchodu sú uvedené vrátane DPH. Cenu objednávky môže spotrebiteľ uhradiť:
  • platobnou bránou Cardpay alebo
  • bankovým prevodom alebo
  • priamym vkladom na účet predávajúceho alebo
  • dobierkou, čiže v hotovosti pri prebratí tovaru
  • alebo platobnou bránou PayPal.
 2. Za úhradu Ceny si Predávajúci neúčtuje žiadny poplatok. Avšak Predávajúci upozorňuje Spotrebiteľa, že ten-ktorý subjekt, u ktorého je platba ceny realizovaná, si môže účtovať poplatok za úhradu.
 3. Spotrebiteľ sa zaväzuje uhradiť cenu v lehote uvedenej v Objednávke.
 4. Úhradou sa rozumie moment pripísania Ceny na účet Predávajúceho.

VI. Dodacie podmienky

 1. Predávajúci zaisťuje či sprostredkováva nasledujúce spôsoby dodania:
  • osobný odber na zvolenej adrese Predávajúceho alebo
  • zaslanie kuriérom na adresu Odberateľa alebo Príjemcu (po Bratislave).
 2. Ak je Predávajúci povinný podľa zmluvy dodať Tovar na miesto určené Spotrebiteľom, je Spotrebiteľ alebo Príjemca povinný Tovar prevziať pri jeho dodaní. V prípade neprevzatia Tovaru, alebo vrátenia Tovaru Spotrebiteľom alebo Príjemcom bez uvedenia dôvodu, vzniká Predávajúcemu nárok na zaplatenie hodnoty Objednávky. V prípade, že si Tovar objednáva Odberateľ, ktorý už v minulosti bezdôvodne neprevzal dodávaný Tovar, vyhradzuje si Predávajúci právo, aby bola kúpna cena objednaného Tovaru Odberateľom uhradená vopred bezhotovostne. V prípade, že je z dôvodov na strane Odberateľa Tovar doručovaný opakovane alebo iným, ako dohodnutým spôsobom, je Odberateľ povinný uhradiť náklady spojené s týmto opakovaným alobo iným spôsobom doručenia.
 3. Čas dodania uvedený v Objednávke je len orientačný. Tovar môže byť Spotrebiteľovi alebo Príjemcovi doručený aj po tomto čase. V prípade, že Predávajúci nie je schopný dodať Spotrebiteľovi alebo Príjemcovi objednaný Tovar v dohodnutom termíne ani s prijateľnou odchýlkou, oboznámi Predávajúci o tejto veci v čo najkratšom čase Spotrebiteľa a oznámi mu predpokladaný termín dodania objednaného Tovaru, alebo mu navrhne dodanie alternatívneho Tovaru. Žiadny z termínov dodania Tovaru poskytnutých medzi Spotrebiteľom a Predávajúcim nemožno brať ako fixný termín, ibaže je termín za taký výslovne označený Predávajúcim na základe dohody so Spotrebiteľom.
 4. Predávajúci dodá Spotrebiteľovi alebo Príjemcovi Tovar po prvé dvere adresy uvedenej v Objednávke. Prvými dverami sa rozumejú vchodové dvere do bytového domu, rodinného domu a pod. Predávajúci nie je povinný dodať Tovar Spotrebiteľovi alebo Príjemcovi ku dverám jeho bytu, ak si to Spotrebiteľ osobne nevyžiadal z vážnych dôvodov (a požiadavka bola potvrdená Predávajúcim) alebo ak sa na tom výslovne predtým Predávajúci nedohodol so Spotrebiteľom. Výnimku tvoria aj adresy nachádzajúce sa v pešej zóne, vtedy je miesto odovzdania Tovaru predmetom osobnej dohody Spotrebiteľa alebo Príjemcu a Predávajúceho.
 5. Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť Objednávku alebo jej časť v prípade, že dôjde k závažným okolnostiam brániacim výrobe alebo doručeniu objednaného Tovaru Spotrebiteľovi alebo Príjemcovi. V prípade, že táto situácia nastane, Predávajúci bude kontaktovať Spotrebiteľa za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že Spotrebiteľ zaplatil už kúpnu Cenu, bude mu príslušná čiastka prevedená späť na jeho účet v lehote 15-tich kalendárnych dní.

VII. Odstúpenie od zmluvy a reklamačné podmienky

 1. Vzhľadom na povahu Tovaru nemá Spotrebiteľ v súlade s Občianskym zákonníkom právo od zmluvy odstúpiť bez udania dôvodu a Predávajúci neposkytuje na Tovar záručnú dobu.
 2. Ak má prevzatý Tovar nedostatky (predovšetkým nie je kompletný, nezodpovedá jeho kvalita, množstvo a čerstvosť alebo akosť zákonným, zmluvným alebo i predzmluvným parametrom), jedná sa o nedostatky Tovaru, za ktoré Predávajúci zodpovedá.
 3. Pokiaľ má Tovar nedostatky, je možné ho reklamovať. Reklamáciu musí Spotrebiteľ uplatniť do 30 minút od jeho prevzatia. Reklamáciu môže Spotrebiteľ oznámiť aj písomne na e-mail objednavka@fiori.sk, alebo telefonicky na číslach uvedených na stránke Predávajúceho.
 4. V prípade uplatnenej reklamácie je Spotrebiteľ povinný uviesť dôvody reklamácie a priložiť fotodokumentáciu, na ktorej je vidieť závažný nedostatok v kvalite, balení alebo čerstvosti dodaného Tovaru.
 5. Reklamácia je vyriešená ihneď, pokiaľ je to možné s prihliadnutím na okolnosti reklamácie. V ostatných prípadoch postupuje reklamácia do reklamačného konania. Výsledok reklamácie a jej riešenia je oznámené Spotrebiteľovi z e-mailovej adresy objednavka@fiori.sk ihneď po prešetrení reklamácie, zvyčajne do 3 pracovných dní od jej prevzatia.

VIII. Záverečné ustanovenia

Prípadné spory medzi Predávajúcim a Spotrebiteľom je možné riešiť aj mimosúdnou cestou. V takomto prípade spotrebiteľ môže kontaktovať subjekt mimosúdneho riešenia sporov, ktorým je napr. Slovenská obchodná inšpekcia. Predávajúci odporúča Spotrebiteľovi najskôr využiť kontakt na Predávajúceho pre vyriešenie vzniknutej situácie skôr ako bude pristúpené k mimosúdnemu riešeniu sporu.

Tieto VOP sú platné a účinné od 1.2.2017 až do vydania alebo zmeny nových VOP. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť VOP bez predchádzajúceho upozornenia.

Súhlas so spracovaním osobných údajov pre newsletter

Udeľujete týmto súhlas spoločnosti fiori, s.r.o., (ďalej len „Prevádzkovateľ“), aby v súlade s nariadením GDPR ( Nariadenie Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej aj „GDPR“ – General Data Protection Regulation) v spojení so zákonom č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách spracovávala e-mailovú adresu. E-mailová adresa bude spracovaná s cieľom zaradenia do databázy pre zasielanie obchodných oznamov. Súhlas na spracovanie udeľujete na dobu neurčitú, a to s cieľom zasielania obchodných oznamov. Súhlas je možné vziať kedykoľvek späť, a to napríklad zaslaním listu, e-mailu alebo preklikom na odkaz v obchodnom oznámení. Späťvzatie súhlasu bude mať za následok zastavenie zasielania obchodných oznamov. Máte právo kedykoľvek vyžadovať: vyžiadať si u nás prístup k týmto údajom a tieto nechať aktualizovať alebo opraviť, požadovať od nás výmaz týchto osobných údajov – Prevádzkovateľ výmaz urobí, pokiaľ nie je v rozpore s platnými právnymi predpismi a oprávnenými záujmami spoločnosti, výmaz však spôsobí zastavenie zasielania obchodných oznamov, požadovať obmedzenie spracovania osobných údajov na prenosnosť osobných údajov podať návrh na začatie konania na Úrade na ochranu osobných údajov.

Doručené potešenie

Sme moderné kvetinárstvo, ktoré sa špecializuje na donášku kvetov a donášku kytíc v Bratislave. Urobte niekomu krajší deň odoslanou kyticou už v ten istý deň alebo aj o deň neskôr. Objednanie kytice online nebolo nikdy ľahšie.