Donáška kvetov Bratislava zadarmo do 2 hodín

Ochrana osobných údajov

Zásady spracúvania osobných údajov vyplývajúce z Nariadenia GDPR a nového zákona o ochrane osobných údajov

Implementácia systému ochrany osobných údajov v zmysle nariadenia GDPR a zákona č. 18/2018 Z. z.

OBSAH

/ 1 ÚVOD

/ 1.1 Kategórie osobných údajov

/ 1.2 Účely, právne dôvody a doba spracovania osobných údajov

/ 1.3 Definícia prevádzkových údajov

/ 1.4 Kategórie príjemcov osobných údajov

/ 1.5 Spôsob spracovania osobných údajov

/ 1.6 Prenos do tretích krajín

/ 1.7 Obchodné oznámenie

/ 1.8 Informácie o právach dotknutých osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov platných od 25. 5. 2018

1 ÚVOD

Cieľom týchto Zásad spracovania osobných údajov pre zákazníkov fiori, s.r.o. podľa GDPR vydaných spoločnosťou fiori, s.r.o., je poskytnúť informácie o tom, aké osobné údaje spoločnosť fiori, s.r.o. (ako prevádzkovateľ) spracováva o fyzických osobách pri poskytovaní služieb, predaji tovaru zákazníkom fiori, s.r.o. a pri návštevách internetových stránok prevádzkovaných fiori, s.r.o. a kontaktoch s potenciálnymi zákazníkmi, na aké účely a ako dlho spoločnosť fiori, s.r.o. tieto osobné údaje v súlade s platnými právnymi predpismi spracováva, komu a z akého dôvodu ich môže odovzdať, a tiež informovať o tom, aké práva fyzickým osobám v súvislosti so spracovaním ich osobných údajov patria.

Tieto Zásady sa týkajú spracovania osobných údajov zákazníkov fiori, s.r.o. a primerane aj ich zástupcov či kontaktných osôb, záujemcov o služby a tovar fiori, s.r.o. a návštevníkov internetových stránok prevádzkovaných spoločnosťou fiori, s.r.o., a to vždy v rozsahu osobných údajov zodpovedajúcim ich postaveniu voči spoločnosti fiori, s.r.o.

Tieto Zásady sú účinné od 25. 5. 2018 a sú vydané v súlade s nariadením GDPR ( Nariadenie Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej aj „GDPR“ – General Data Protection Regulation) a nového zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj „Zákon č. 18/2018 Z. z.“) na účely zabezpečenia informačnej povinnosti fiori, s.r.o. ako prevádzkovateľa podľa čl. 13 GDPR.

1.1 Kategórie osobných údajov

Osobným údajom je akákoľvek informácia, ktorá sa vzťahuje k fyzickej osobe, ktorú je spoločnosťou fiori, s.r.o. schopná identifikovať. V súvislosti s poskytovaním služieb a predajom tovarov môže spoločnosť fiori, s.r.o. spracovať nasledovné kategórie osobných údajov.

 1. Základné osobné identifikačné údaje a adresné údaje

Tieto údaje sú potrebné na uzavretie a plnenie zmluvy. Jedná sa o tieto údaje :

 • meno a priezvisko
 • fakturačná adresa
 • adresa doručenia
 • identifikačné údaje zástupcu zákazníka alebo kontaktnej osoby, ktoré určí zákazník
 • identifikačné údaje platiteľa
 • bankové spojenie
 • E-mail
 • telefónne číslo
 1. V prípade zmlúv na jednorazový predaj tovaru je rozsah obmedzený na základné identifikačné údaje.
 • Kontaktné údaje
 • kontakt telefónne číslo
 • kontaktný e-mail
 1. Údaje o zakúpených tovaroch, odberaných službách, využívaní služieb a platobnej morálke
 • druh a špecifikácia poskytovaných služieb alebo tovaru
 • objem poskytnutých služieb a ich cena
 • zákaznícky segment

4. Údaje z komunikácie medzi fiori, s.r.o. a zákazníkom

Tieto údaje vzniknú pri komunikácii súvisiacej s poskytovaním služieb a tovarom fiori, s.r.o. medzi spoločnosťou fiori, s.r.o. a zákazníkom. Jedná sa o zápisy osobnej komunikácie so zákazníkom v priamom kontakte s klientom, písomnou a elektronickou komunikáciou s klientom a záznamy telefónnych hovorov, chatové a video chatové komunikácie medzi zákazníkom a fiori, s.r.o..

5. Údaje spracované na základe vášho súhlasu

Spracovanie týchto údajov nie je nevyhnutne potrebné na plnenie zmluvy alebo zákonných povinností alebo ochranu oprávnených záujmov fiori, s.r.o., ale ich spracovanie umožní spoločnosti fiori, s.r.o. zlepšiť služby, zamerať sa na to, čo zákazníci skutočne zaujímajú a prípadne informovať zákazníkov o ponukách, ktoré sú pre nich vhodné. Tieto údaje sa spracujú iba v prípade udelenia súhlasu a môžu byť spracované počas platnosti tohto súhlasu. Jedná sa predovšetkým o:

 • Údaje získané marketingovými prieskumami (sú spracované u zákazníkov služieb fiori, s.r.o. na základe súhlasu s spracovaním osobných údajov pre obchodné účely)
 • Údaje o využívaní služieb, produktov, výhod a bonusov a typového správania pri využívaní služieb (sú spracované u zákazníkov služieb fiori, s.r.o. na základe súhlasu so spracovaním osobných údajov pre obchodné účely)
 • Kontaktné údaje v prípade, že sa jedná o zákazníka fiori, s.r.o. (sú spracované na základe súhlasu s marketingovou adresou)
 • Záznamy o správaní na internetových stránkach spravovaných spoločnosťou fiori, s.r.o. získané z cookies v prípade povolenia cookies vo webovom prehliadači (spracované na zlepšenie prevádzky internetových stránok prevádzkovaných spoločnosťou fiori, s.r.o., internetová reklama a v prípade súhlasu so spracovávaním osobných údajov na obchodné účely sú tieto údaje spracované spoločne s ostatnými osobnými údajmi pre tento účel).

1.2 Účely, právne dôvody a doba spracovania osobných údajov

Rozsah spracovaných údajov závisí od účelu spracovania. Pre niektoré účely je možné spracovať údaje priamo na základe zmluvy oprávneného záujmu fiori, s.r.o. alebo na základe zákona (bez súhlasu), za iné iba na základe súhlasu.

 1. Spracovanie z dôvodu plnenia zmluvy, plnenie zákonných povinností a oprávnených záujmov fiori, s.r.o.

Poskytnutie osobných údajov potrebných na plnenie zmluvy, plnenie zákonných povinností fiori, s.r.o. a ochrana oprávnených záujmov fiori, s.r.o. je povinné. Bez poskytnutia osobných údajov k týmto účelom by nebolo možné poskytovať služby. Na spracovanie osobných údajov na tieto účely nepotrebujeme súhlas. Spracovanie z dôvodu plnenia zmluvy a plnenie zákonných povinností nemožno odmietnuť.

Jedná sa hlavne o tieto spracovateľské činnosti:

 • príprava kytice, darčekového koša, Fiori boxu podľa požiadaviek klienta
 • vyúčtovanie za služby (plnenie zmluvy)
 • plnenie zákonných daňových povinností (plnenie zákonných povinností)
 • účely ustanovené osobitnými zákonmi pre potreby trestného konania a pre plnenie povinnosti v spolupráci s orgánmi činnými v trestnom konaní a ďalšími štátnymi orgánmi (plnenie zákonných povinností)
 • vymáhanie pohľadávok od zákazníka a iných zákazníckych sporov (oprávnený záujem)
 • procesy spojené s identifikáciou zákazníka (plnenie zmluvy)
 • zabezpečenie dokazovania v prípade potreby obhajoby práv spoločnosti fiori, s.r.o. (oprávnený záujem)

Osobné údaje pre tieto činnosti sa spracovávajú v rozsahu potrebnom na plnenie týchto činností a počas obdobia nevyhnutného na ich dosiahnutie alebo počas obdobia stanoveného právnymi predpismi. Potom sú osobné údaje vymazané alebo anonymizované. Základné lehoty na spracovanie osobných údajov sú k dispozícii nižšie.

U zákazníkov služieb fiori, s.r.o. je spoločnosť fiori, s.r.o. oprávnená v prípade, že majú splniť všetky svoje záväzky voči nej, spracovať v zákazníckej databáze svoje základné osobné, identifikačné, kontaktné údaje, údaje o službách a údaje o ich komunikácii so spoločnosťou fiori, s.r.o. za obdobie 5 rokov od dňa ukončenia poslednej objednávky.

V prípade zakúpenia tovaru od spoločnosti fiori, s.r.o. je spoločnosť fiori, s.r.o. oprávnená spracovať základné osobné, identifikačné a kontaktné údaje zákazníka, údaje o tovaroch a údajoch o komunikácii medzi zákazníkom a spoločnosťou fiori, s.r.o. počas 5 rokov odo dňa uplynutia záručnej doby na tovar.

V prípade spolupráce medzi spoločnosťou fiori, s.r.o. a potenciálnym zákazníkom uzavretia zmluvy, ktorý nebol ukončený uzavretím zmluvy, je spoločnosť fiori, s.r.o. oprávnená spracovať poskytnuté osobné údaje počas 3 mesiacov od príslušného rokovania.

Faktúry vystavené spoločnosťou fiori, s.r.o. sú v súlade s § 71 ods. 1 zákona o DPH archivované počas obdobia 10 rokov od ich vystavenia. Z dôvodu nutnosti predložiť právny dôvod na vystavenie faktúry sú archivované aj zákaznícke zmluvy po dobu 10 rokov odo dňa ukončenia zmluvy.

U dlžníkov si spoločnosť fiori, s.r.o. ponechá osobné údaje súvisiace s dlhom ešte 4 roky po tom, ako je dlžník vymazaný z registru dlžníkov a na základe oprávneného záujmu obhajuje nároky súvisiace s odovzdaním dlžníka do Registru dlžníkov.

2.Spracovávanie údajov zákazníkov služieb fiori, s.r.o. so súhlasom na obchodné a marketingové účely účinným od 25. 5. 2018

U zákazníka služby fiori, s.r.o. spracováva osobné údaje pre obchodné účely s jeho súhlasom. Pre obdobie od 25.5.2018 získa spoločnosť fiori, s.r.o. nové súhlasy na obchodné a marketingové účely, ktoré je účinné po tomto dátume. Dátum začiatku účinnosti schválenia na spracovanie osobných údajov pre obchodné a marketingové účely je v texte schválenia.

So súhlasom na obchodné a marketingové účely bude spoločnosť fiori, s.r.o. od 25. 5. 2018 spracovať osobné údaje zákazníka primárne na vytvorenie vhodnej ponuky produktov a služieb spoločnosti fiori, s.r.o. alebo tretích strán v súvislosti s oslovením zákazníka, a to telefonicky, písomne, prostredníctvom všetkých druhov internetových reklám a elektronickej komunikácie prostredníctvom kontaktných údajov. Všetky tieto činnosti sú nevyhnutne potrebné pre oslovenie zákazníkov s vhodnými marketingovými ponukami.

Poskytnutie súhlasu na obchodné a marketingové účely je dobrovoľné a zákazník ich môže po 25. 5. 2018 kedykoľvek odvolať. Tento súhlas zostane v platnosti po dobu neurčitú, kým ich zákazník neodvolá. Na účely obchodnej a marketingovej činnosti môžu byť spracované všetky kategórie údajov uvedených v časti A1.1 tohto dokumentu, a to po dobu, po ktorú fiori, s.r.o. oprávňuje tieto údaje evidovať na účely poskytovania služieb, plnenia zákonných povinností a ochranou svojich oprávnených záujmov, najneskôr však do odvolania. Ak osoba, na ktorú sa vzťahuje odvolanie, nemá vplyv na spracovanie jeho osobných údajov od fiori, s.r.o. na iné účely a na základe iných právnych titulov, v súlade s týmito zásadami spracovávania osobných údajov.

 1. Spracovanie údajov subjektov, ktoré udelili súhlas s marketingovým oslovením prostredníctvom elektronického kontaktu

U subjektov, ktoré udelili súhlas s marketingovým oslovením prostredníctvom elektronického kontaktu, spoločnosť fiori, s.r.o. spracuje s ich súhlasom na obdobie uvedené v súhlase s kontaktmi, ktoré jej subjekt sprístupní na účely marketingovej ponuky služieb a produktov fiori, s.r.o.. Ak je tento súhlas udelený prostredníctvom internetových stránok prevádzkovaných spoločnosťou fiori, s.r.o., sú spolu s týmito kontaktmi spracované údaje o cookies spoločnosti fiori, s.r.o., ktoré sú umiestnené na internetových stránkach, na ktorých bolo toto povolenie udelené, len v prípade, že má subjekt cookies vo web browser povolený.

 1. Spracovanie cookies z internetových stránok prevádzaných spoločnosťou fiori, s.r.o.

V prípade, že má subjekt vo svojom webovom prehliadači povolené cookies, spracováva o tom záznamy o spracovateľskej činnosti cookies umiestnených na internetových stránkach fiori, s.r.o., a to s cieľom zabezpečiť lepšie prevádzku fiori, s.r.o. internetových stránok a fiori, s.r.o. internetovú reklamu.

1.3 Definícia prevádzkových údajov

Podľa zákona o elektronických komunikáciách sú to údaje vzťahujúce sa na užívateľa a na konkrétny prenos informácií v sieti a údaje vznikajúce pri tomto prenose, ktoré sa spracúvajú na účely prenosu správy v sieti alebo na účely fakturácie. Môže ísť o konfiguračné údaje, údaje o začiatku a konci spojenia, IP adresa a pod. pričom sa jedná o údaje potrebné k prenosu správy alebo na účel fakturácie. fiori, s.r.o. môže spracúvať lokalizačné údaje (údaje spracúvané v sieti alebo prostredníctvom služby, ktoré označujú geografickú polohu koncového zariadenia užívateľa verejnej služby) iné ako prevádzkové údaje len vtedy, ak sa anonymizujú alebo ak s tým Účastník alebo užívateľ verejnej siete alebo verejnej služby súhlasí v rozsahu a trvaní nevyhnutnom na poskytnutie služby s pridanou hodnotou. Účastník alebo užívateľ môže kedykoľvek odvolať svoj súhlas daný na spracúvanie takých lokalizačných údajov.

1.4 Kategórie príjemcov osobných údajov

Spoločnosť fiori, s.r.o. pri plnení svojich záväzkov a povinností vyplývajúcich zo zmlúv využíva odborné a špecializované služby iných subjektov. Ak tieto dodávatelia spracovávajú osobné údaje poskytnuté spoločnosťou fiori, s.r.o., majú postavenie spracovateľov osobných údajov a spracovávajú osobné údaje iba v rámci pokynov od spoločnosti fiori, s.r.o. a nesmú ich využívať inak. Ide najmä o vymáhanie dlžných pohľadávok, doručenie objednávok, internetovú reklamu alebo obchodné zastúpenie. Každý takýto subjekt je starostlivo vyberaný a s každým z nich je uzavretá zmluva o spracovaní osobných údajov, v ktorom má spracovateľ stanovené prísne povinnosti týkajúce sa ochrany a zabezpečenia osobných údajov.

Spracovatelia sú spoločnosti so sídlom na území Slovenskej republiky alebo so sídlom v členskom štáte Európskej únie. K predloženiu a spracovaniu osobných údajov v krajinách mimo územia Európskej únie nedochádza vôbec.

Spoločnosť fiori, s.r.o. v rámci plnenia svojich zákonných povinností predloží osobné údaje správnym orgánom a úradom stanoveným platnou legislatívou.

1.5 Spôsob spracovania osobných údajov

Spoločnosť fiori, s.r.o. spracováva osobné údaje manuálne aj automatizovane. Spoločnosť fiori, s.r.o. vedie evidenciu všetkých činností, a to ako manuálnych tak automatizovaných, pri ktorých dochádza k spracovávaniu osobných údajov.

1.6 Prenos do tretích krajín

Osobné údaje, ktoré fiori, s.r.o. získava a spracúva, nie sú predmetom prenosu do tretej krajiny/mimo EÚ.

1.7 Obchodné oznámenie

Pre obchodné oznámenia spoločnosti fiori, s.r.o. alebo tretích strán využíva spoločnosť fiori, s.r.o. skratku OZ alebo iné vhodné označenie, z čoho je zrejmé, že uvedené Oznámenie je obchodným oznámením podľa platných právnych predpisov. Z obchodných informácií odoslaných spoločnosťou fiori, s.r.o. je vždy zrejmé, že spoločnosť fiori, s.r.o. je ich odosielateľom. Obchodné oznámenie môžeme zaslať na adresu našich zákazníkovu na základe oprávneného zaujmú Spoločnosti fiori, s.r.o., alebo na základe výslovného súhlas so spracovaním osobných údajov pre marketingové a obchodné účely. V zaslaných obchodných oznámeniach je tiež kontakt na odmietnutie zasielania tohto oznámenia.

1.8 Informácie o právach dotknutých osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov platných od 25. 5. 2018

Podľa nariadenia bude mať dotknutá osoba od 25. 5. 2018 v prípade, že bude pre fiori, s.r.o. identifikovateľná fyzickou osobou a preukáže fiori, s.r.o. svoju totožnosť, nasledujúce práva:

 1. Právo na prístup k osobným údajom

Podľa čl. 15 GDPR bude mať dotknutá osoba právo na prístup k osobným údajom, ktoré zahŕňa jednak právo získať od spoločnosti fiori, s.r.o.:

 • potvrdenie, či spracováva osobné údaje,
 • informácie o účeloch spracovania, kategóriách dotknutých osobných údajov, príjemcoch, ktorým osobné údaje boli alebo budú sprístupnené, plánovaná doba spracovania, o existencii práva požadovať od prevádzkovateľa opravu alebo vymazanie osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby alebo obmedzenie ich spracovania alebo vzniesť námietku proti tomuto spracovaniu, právo podať sťažnosť u dozorného úradu, o všetkých dostupných informáciách o zdroji osobných údajov, pokiaľ nie sú získané od subjektu údajov, skutočnosti, že dochádza k automatizovanému rozhodovaniu, vrátane profilovanie, o vhodných zárukách pri poskytnutí údajov mimo EÚ,
 • v prípade, že nebudú nepriaznivo dotknuté práva a slobody iných osôb aj kópiu osobných údajov.

V prípade opakovanej žiadosti bude spoločnosť fiori, s.r.o. oprávnená za kópiu osobných údajov účtovať primeraný poplatok.

Právo na potvrdenie o spracovaní osobných údajov a na informácie bude možné uplatniť písomne na adresu sídla spoločnosti fiori, s.r.o.

Právo na kópiu osobných údajov bude možné uplatniť na adrese spoločnosti fiori, s.r.o., za podmienky doloženia oprávnenosti uvedenej žiadosti.

 1. Právo na opravu nesprávnych údajov

Podľa čl. 16 GDPR bude mať dotknutá osoba právo na opravu nepresných osobných údajov, ktoré o ňom bude spoločnosť fiori, s.r.o. spracovávať. Zákazník spoločnosti fiori, s.r.o., má tiež povinnosť oznamovať zmeny svojich osobných údajov a doložiť, že k takejto zmene došlo. Zároveň je povinný nám poskytnúť súčinnosť, ak bude zistené, že osobné údaje, ktoré o ňom spracovávame, nie sú presné. Opravu vykonáme bez zbytočného odkladu, vždy však s ohľadom na dané technické možnosti. Žiadosť o opravu osobných údajov je možné uplatniť na adrese spoločnosti fiori, s.r.o., za podmienky doloženia oprávnenosti uvedenej žiadosti.

 1. Právo na výmaz

Podľa čl. 17 GDPR bude mať dotknutá osoba právo na vymazanie osobných údajov, ktoré sa ho týkajú, ak spoločnosť fiori, s.r.o. nepreukáže oprávnené dôvody pre spracovanie týchto osobných údajov. Spoločnosť fiori, s.r.o. má nastavené mechanizmy na zabezpečenie automatické anonymizácie  alebo vymazaniu osobných údajov v prípade, že už nie sú potrebné na účel, na ktorý boli spracovávané. Ak sa dotknutá osoba domnieva, že nedošlo k vymazaniu jeho osobných údajov, môže sa na nás obrátiť písomne na adresu sídla spoločnosti fiori, s.r.o..

 1. Právo na obmedzenie spracúvania

Podľa čl. 18 GDPR bude mať dotknutá osoba do doby vyriešenia podnetu právo na obmedzenie spracúvania, ak bude popierať presnosť osobných údajov, dôvody ich spracovanie alebo ak podá námietku proti ich spracovaniu, a to písomne na adresu sídla spoločnosti fiori, s.r.o..

 1. Právo na oznámenie opravy, vymazania alebo obmedzenie spracovania

Podľa čl. 19 GDPR bude mať dotknutá osoba právo na oznámenia zo strany spoločnosti fiori, s.r.o. v prípade opravy, vymazania alebo obmedzenie spracovanie osobných údajov. Ak dôjde k oprave alebo vymazaniu osobných údajov, budeme informovať príjemcu, s výnimkou prípadov, keď sa to ukáže ako nemožné alebo to vyžaduje neprimerané úsilie. Na základe žiadosti dotknutá osoba môžeme poskytnúť informáciu o týchto príjemcoch.

6.Právo na prenosnosť osobných údajov

Podľa čl. 20 GDPR bude mať dotknutá osoba právo na prenosnosť údajov, ktoré sa ho týkajú a ktoré poskytol prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte, a právo požiadať od spoločnosti fiori, s.r.o. poskytnutie týchto údajov inému správcovi.

Ak nám v rámci zmluvy o poskytovaní služieb alebo na základe súhlasu poskytne dotknutá osoba osobné údaje a ich spracovanie sa vykonáva automatizovane, má právo od nás získať takéto údaje v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte.

V prípade, že by výkonom tohto práva mohlo dôjsť k nepriaznivému dotknutiu práv a slobôd tretích osôb, nemožno vašej žiadosti vyhovieť. Žiadosť je možné uplatniť na adrese spoločnosti fiori, s.r.o. po doručení odôvodnenej žiadosti.

 1. Právo namietať proti spracovaniu osobných údajov

Podľa čl. 21 GDPR bude mať dotknutá osoba právo namietať proti spracovaniu jeho osobných údajov z dôvodu oprávneného záujmu spoločnosti fiori, s.r.o..

V prípade, že spoločnosť fiori, s.r.o. nepreukáže, že existuje závažný oprávnený dôvod pre spracovanie, ktorý prevažuje nad záujmami alebo právami a slobodami dotknutej osoby, spoločnosť  fiori, s.r.o. spracovanie na základe námietky ukončí bez zbytočného odkladu. Námietku je možné poslať písomne na adresu sídla spoločnosti fiori, s.r.o..

 1. Právo na odvolanie súhlasu so spracovaním osobných údajov

Súhlas so spracovaním osobných údajov pre obchodné účely účinný od 25.5.2018 je možné kedykoľvek po tomto dátume odvolať. Odvolanie je potrebné urobiť výslovným, zrozumiteľným a určitým prejavom vôle, a to buď elektronicky, prostredníctvom kontaktného e-mailu alebo na adrese spoločnosti fiori, s.r.o..

Súhlas s marketingovým oslovením udelený ku konkrétnemu elektronickému kontaktu je možné kedykoľvek odvolať na adrese spoločnosti fiori, s.r.o. alebo na zákazníckej linke.

Spracovanie údajov z cookies je možné zamedziť nastavením webového prehliadača.

 1. Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovanie

Dotknutá osoba má právo nebyť predmetom žiadneho rozhodnutia založeného výhradne na automatizovanom spracovaní vrátane profilovania, ktoré by pre neho malo právne účinky alebo sa ho obdobným spôsobom významne dotklo. Spoločnosť fiori, s.r.o. uvádza, že nevykonáva automatizované rozhodovanie bez vplyvu ľudského posúdenia s právnymi účinkami pre dotknuté osoby.

 1. Právo obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov

Dotknutá osoba má právo obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov (www.uoou.sk).

Zodpovedá osoba pre ochranu osobných údajov

Od 25. 5. 2018 je k dispozícii tento kontakt na poverenca pre ochranu osobných údajov v zmysle nariadenia:

fiori, s.r.o., zodpovedná osoba pre ochranu osobných údajov, e-mail: info@fiori.sk

Doručené potešenie

Sme moderné kvetinárstvo, ktoré sa špecializuje na donášku kvetov a donášku kytíc v Bratislave. Urobte niekomu krajší deň odoslanou kyticou už v ten istý deň alebo aj o deň neskôr. Objednanie kytice online nebolo nikdy ľahšie.